Ds. Abraham Hellenbroekschool

We zijn een school met een kleine 200 leerlingen. Een enthousiast team van ongeveer 23 medewerkers verzorgt het onderwijs aan 8 groepen. Sinds november 2022 maken we gebruik van een prachtige nieuwe school. We zijn een school waar alle leerlingen een plekje mogen hebben om zich te ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan vakinhoud en aan sociaal emotionele ontwikkeling. We zijn dankbaar dat we het onderwijs mogen baseren op de Bijbel met daarbij het gebed om de onmisbare zegen van de Heere.

De naam van de school

Van 1691 t/m 1694 was ds. A. Hellenbroek de predikant in de Oude Kerk te Zwijndrecht. De intredetekst van deze dominee was uit Psalm 34:12 ‘Komt gij kinderen, hoort naar mij, ik zal u des Heeren vreze leren’. Deze tekst achten we van betekenis voor onze school. Ds. Abraham Hellenbroek zag het belang ervan in om leerlingen te onderwijzen in de gereformeerde leer. Hij schreef namelijk een vragenboekje voor de catechisaties, die ook nu nog in diverse kerken gebruikt wordt.

Het doel van de school

Het doel van ons onderwijs is het vormen van het kind, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, die geschikt en bereid is om al de gaven, die hij van Hem ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem plaatst. Dit alles doen we in de afhankelijkheid van de zegen van de Heere.

Als reformatorische basisschool staan we midden in een veranderende maatschappij. Onze kerntaken houden in: het geven van kwalitatief goed onderwijs (kwalificatie), kinderen sociaal-emotioneel laten groeien (socialisatie) en het vormen van de persoonlijkheid van de leerling (persoonsvorming).

Informatie

Handig om te weten

Aanmelden

U kunt uw kind het hele jaar aanmelden, maar we hanteren in het bijzonder de maand januari als aanmeldmaand. Klik hier voor de pagina met informatie over aanmelding.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres
Swanendrift 78
3332 RN Zwijndrecht

Het besturingsmodel

De Ds. Abraham is de enige school die uitgaat van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Zwijndrecht (VCORG). De vereniging heeft 7 bestuursleden die het toezichthoudend bestuur vormen.

Doelstelling

De school wil christelijk onderwijs op reformatorische grondslag verzorgen. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Bijbel gegrond. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Toezichthoudende bestuursleden

Dhr. A.J. van Hoepen

Voorzitter

Dhr. G.J. Nijsink

Secretaris

Dhr. H.J. van Driel

Penningmeester

Dhr. A.J. Nobel

Lid

Dhr. P.J. Noordzij

Lid

Dhr. B. de Ruiter

Lid

Dhr. E.C. Stolk

Lid

Beloningsbeleid
De leden van het toezichthoudend bestuur ontvangen geen bezoldiging. Voor het beloningsbeleid ten aanzien van het personeel verwijzen we u naar de cao voor het Reformatorisch Primair Onderwijs.

Schoolleiding
Het toezichthoudende bestuur heeft de schoolleiding belegd bij de directeur die gemandateerd is met de meeste bestuurstaken. Dhr. A.F. van Baarle is directeur van de school.

ANBI-status
De VCORG staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). RSIN: 002552206. KvK-nummer: 40321508.

Contactgegevens en postadres voor de school en de vereniging:
Swanendrift 78
3332 RN Zwijndrecht
078-6120899
contact@hellenbroekschool.nl