Ds. Abraham Hellenbroekschool

Hieronder vindt u een aantal formulieren om zaken direct te regelen. 

Ziekte, verlof en verzuim

Recht op verlof. Hoe zit dat? 

Ouders zijn verplicht om te zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een school en dat hun kind de school daadwerkelijk bezoekt. Leerlingen die 5 jaar zijn moeten naar school. Leerlingen die 4 jaar zijn mogen naar school. U vindt alle gegevens over de wettelijke kanten van schoolverlof onder Leerplicht | Rijksoverheid.nl. Hieronder volgt een toelichting op een aantal onderwerpen.

Afwezig door ziekte of bezoek aan een arts 

Bekende redenen om te verzuimen zijn ziekte, bezoek ziekenhuis, arts, tandarts, orthodontist, enz. Wij willen u vragen om afspraken zoveel als mogelijk buiten schooltijden te maken. Als het niet anders kan, moet u dit doorgeven aan school. Graag via een melding in Parro aan de groepsleerkrachten, waarin u de tijd en de reden vermeldt.  Wilt u erbij vermelden wat uw kind mankeert? Bij een aantal ziekten moeten wij dat doorgeven aan de GGD.

(Ongeoorloofd) schoolverzuim 

Wanneer een leerling niet op tijd op school is (en er is geen melding gemaakt van ziekte of verzuim) wordt er contact met u opgenomen. Als schoolleiding zijn wij verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot strafvervolging.

Aanvragen verlof

Dat kan via een mail te sturen naar contact@hellenbroekschool.nl. Vraag het verlof minimaal 4 weken van te voren aan.

  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY
  • VoornaamGeboortedatumGroep/leerjaar 

Aanmeldingsformulier

Meld uw kind aan

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden bij onze school? Download hier het aanmeldformulier. Op dit formulier worden allerlei administratieve en wettelijk vereiste gegevens gevraagd. Ook vragen we van u om de grondslag en doel van onze school te onderschrijven. Deze vertrouwelijke gegevens worden op school bewaard en verwerkt. 

Het ingevulde formulier kunt u terugmailen naar contact@hellenbroekschool.nl. Opsturen of afgeven kan uiteraard ook. Gaat dit u iets te snel? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsbezoekje.